Algemene Voorwaarden Proud Today

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van Proud Today

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 -De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Prijzen

Artikel 8 - Garantie en conformiteit

Artikel 9 - Levering en uitvoering

Artikel 10 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 11 - Betaling

 

Artikel 1 - Definities

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Proud Today worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Proud Today
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Proud Today en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
   

Artikel 2 - Identiteit van Proud Today

Proud Today
Postadres: Haringbuisdijk 10, 1086 VA Amsterdam
E-mailadres: info@proudtoday.com
KvK-nummer: 60413565 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Proud Today en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn de voorwaarden opgenomen op de internetsite van Proud Today en voor eenieder toegankelijk. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Proud Today gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Proud Today niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Proud Today behoudt zich het recht om ten allen tijden wijzigingen in het aanbod en de inhoud door te voeren. 

Artikel 5 -De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Proud Today onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Proud Today is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Proud Today passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Proud Today daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Supplementen:

 1. De afnemer heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is de bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht de afnemer gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan heeft de afnemer na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.
 2. De afnemer krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van je vervoerder. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@proudtoday.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 3. De afnemer kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Proud Today mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 5. Bij opzegging na de 14 dagen heeft afnemer géén recht op restitutie van (een gedeelte van) het aankoopbedrag.
 6. Bij opzegging betaalt de afnemer wel voor de eerste twee weken van het programma, aangezien het programma al wordt gestart tijdens de bedenktijd.
  Indien van toepassing zal de meegeleverde weegschaal ook retour gezonden moeten worden door afnemer. bij opzegging van het programma.
  De weegschaal dient onbeschadigd en in originele, onbeschadigde verpakking retour verzonden te worden.
  De afnemer krijgt dan het volledige orderbedrag minus twee weken exclusief verzendkosten gecrediteerd. 

Artikel 7 – Prijzen

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van 'druk- en zetfouten'. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW.

Artikel 8 - Garantie en conformiteit

 1. Proud Today staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Proud Today) deze gebreken onmiddellijk per email te melden aan Proud Today. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen direct na levering aan Proud Today per mail te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de afnemer door Proud Today gegrond worden bevonden, zal Proud Today naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Proud Today en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Proud Today tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Proud Today gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Proud Today voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Bestellingen die voor 17 uur worden geplaatst, worden, mits op voorraad, de volgende werkdag verstuurt. Mocht een besteld product niet voorradig zijn, dan brengt Proud Today de afnemer z.s.m. op de hoogte. Afnemer heeft dan het recht de bestelling te annuleren.
 3. Levering van de programma's geschiedt nadat de betaling op het rekeningnummer van Proud Today is bijgeschreven.

Artikel 10 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De duurovereenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van en toegang verlenen tot producten of diensten wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur en is tussentijds niet opzegbaar. De contractduur van een coachplan bedraagt 12 weken 24 weken of 48 weken.
 2. Na het aflopen van jouw duurovereenkomst word je contract automatisch stopgezet, tenzij je zelf verlengd.

Artikel 11 - Betaling

 1. Bij bestelling van het 12 weken online programma en het 'face-to'face' 12 weken programma betaal je het hele bedrag vooruit.
 2. Betaling van goederen dienen ook vooruit gedaan te worden.
 3. Bij vroegtijdig stoppen van een programma langer dan 12 weken betaald de client het resterende bedrag in een keer en per direct.